KLAUZULA RODO – DANE POZYSKIWANE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO LUB INNEJ KORESPONDENCJI SKIEROWANEJ DO ADMINISTRATORA

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

W związku z komunikacją drogą elektroniczną administratorem jest Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie z siedzibą przy ulicy 1 Maja 53C; 58-580 Szklarska Poręba. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kierownik@mzgk-szklarskaporeba.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Związku z przetwarzaniem danych osobowych administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych,
z którym można kontaktować się przez adres e-mail iod@bodo24.pl.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe są przetwarzane na podstawie oświadczenia woli osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą i która kontaktuję się za pomocą dostępnych środków komunikacji. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być pobierane tylko od osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą, chyba, że inaczej wynika z przepisów prawa lub osoba fizyczna, która się kontaktuję dysponuję stosownym pełnomocnictwem lub innym uprawnieniem.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania jednostki oraz pracownicy tej jednostki w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych i służbowych.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia każdej indywidualnej sprawy na podstawie obowiązujących przepisów lub oświadczenia woli osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą, a następnie będą przechowywane
i archiwizowane. Czas archiwizacji w każdej sprawie ustalany będzie indywidualnie w zależności od faktycznych
i uzasadnionych potrzeb prawnych administratora.  

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
 2. Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli na niej opierało się przetwarzanie;
 3. otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;
 4. zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne;
 5. zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 6. zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 7. zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 8. wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;
 9. nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa;
 10. wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że realizacja prawa lub procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.
 11. Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa.
 12. W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania.