Get Adobe Flash player

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie
ul. 1 Maja 53C, 58-580 Szklarska Poręba , tel 75-717-23-56

postheadericon Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Nie ma znaczenia, czy lokale są mieszkalne czy użytkowe. Wspólnota powstaje z mocy samego prawa. Nie można ani temu zapobiec ani jej zlikwidować dopóki trwa odrębna własność lokali w większej nieruchomości, składającej się z jednego lub kilku budynków.

Więcej…

postheadericon Dwa rodzaje wspólnot

Istnieją dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych:

Mała – w której liczba wyodrębnionych lokali nie jest większa niż siedem. Dla takich wspólnot mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Jednak właściciele takiej wspólnoty mogą zdecydować się na zarządzanie swoją nieruchomością na podstawie ustawy o własności lokali.

Więcej…

postheadericon Dokumenty wspólnoty mieszkaniowej

Pomimo, iż wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa koniecznym jest dokonanie niezbędnych czynności, które pozwolą wspólnocie na jej funkcjonowanie zgodnie z prawem. Wspólnota musi uzyskać numer REGON we właściwym urzędzie statystycznym, numer NIP w urzędzie skarbowym oraz musi założyć konto bankowe.

Więcej…

postheadericon Prawa i obowiązki właściciela

Prawa i obowiązki właściciela lokalu reguluje rozdział 3 ustawy o własności lokali.

  • Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługują co do niewyodrębnionych lokali oraz co do nieruchomości wspólnej takie same uprawnienia, jakie przysługują właścicielom lokali wyodrębnionych; odnosi się to także do jego obowiązków (art. 4).

Więcej…

postheadericon Część wspólna nieruchomości

Zgodnie z Ustawą o własności lokali, z chwilą wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w danym budynku, wydzielona zostaje w tej nieruchomości tzw. część wspólna, będąca w częściach ułamkowych współwłasnością wszystkich właścicieli lokali w danym budynku. Czym jest część wspólna nieruchomości? Jest to przede wszystkim grunt na którym stoi budynek,

Więcej…

postheadericon Podejmowanie decyzji we wspólnocie

Zarząd lub zarządca podejmuje samodzielnie czynności zwykłego zarządu, robi więc wszystko, co wiąże się z załatwieniem bieżących spraw. Zawiera umowy o dostawę energii, wody i innych usług dla nieruchomości wspólnej, prowadzi ewidencję. Przygotowuje też roczne sprawozdania finansowe i plany gospodarcze, realizuje uchwały wspólnoty,

Więcej…

postheadericon Siedziba zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z artykułem 41. kodeksu cywilnego siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Wspólnota mieszkaniowa jest określana mianem „ułomnej osoby prawnej”, stosuje się więc do niej większość przepisów dotyczących osób prawnych. Siedzibą wspólnoty jest więc miejscowość, w której znajduje się nieruchomość.

Więcej…

postheadericon Rodzaje zarządu nieruchomością

Wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek przyjąć jeden z dwóch wariantów zarządzania: powierzyć zarząd albo go wybrać. Jeżeli we wspólnocie mamy do czynienia z zarządem wybranym, często dodatkowo możemy się spotkać z zarządem zleconym. Oprócz tych dwóch wariantów zarządzania istnieje jeszcze zarząd przymusowy ustanawiany przez sąd.

Więcej…

postheadericon Zakres kompetencji zarządu

Zarząd podejmuje samodzielnie czynności zwykłego zarządu, robi zatem wszystko, co wiąże się z załatwieniem bieżących spraw: zawiera umowy o dostawę usług dla nieruchomości wspólnej, prowadzi ewidencje przychodów i kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów związanych z nieruchomością wspólną, przygotowuje roczne sprawozdania,

Więcej…

postheadericon Czy małej wspólnocie potrzebny jest NIP

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z chwilą wyodrębnienia się pierwszego lokalu z nieruchomości. Zgodnie z ustawą o własności lokali wspólnota mała to taka, w której zgodnie z projektem wydzielenia jest maksymalnie siedem lokali (w tym mieszkalne i użytkowe). Jeśli natomiast wspólnota liczy sobie osiem i więcej lokali, to jest już wspólnotą dużą.

Więcej…